Image

Att verka utan att lämna fotavtryck

Tranemobostäder är sedan 2001 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och 2016 certifierade vi oss enligt den uppgraderade miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Nästa steg bli att starta implementeringen av ett livscykelperspektiv i verksamheter som ny-, till- och ombyggnation samt rivning. På längre sikt är vår vision att inte lämna några ekologiska fotavtryck, skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna leva ett socialt hållbart liv, liksom ha en ekonomi i balans som inte tär på vare sig ekologiska eller sociala resurser.

 

Etik och moral i vårt dagliga arbete
Tillsammans med personalen har vi arbetat fram etiska riktlinjer och en etisk handbok som blivit en självklar del av företagets verksamhet. Alla medarbetare utbildas också kontinuerligt i etik- och hållbarhetsfrågor.

God miljö, god arbetsmiljö och ett tydligt ställningstagande mot korruption är självklara hållpunkter i vårt dagliga arbete.

 

Exempel på vad vi åstadkommit
• 2018 tog vi beslut om vår första solcellsanläggning på vårt nya område, Selahavet i Tranemo. Vi förbereder också för att hyresgästerna ska ha möjlighet till hemmaladdning av en elbil.

• Sedan 2014 har vi 100 procent förnybar el och har avtal för Naturskyddsföreningens Bra Miljöval från Borås Elhandel

• Vi har bytt ut större andelen av våra oljepannor och elpannor. Istället har vi installerat fjärrvärme och moderna från- och tilluftsvärmepumpar.

• Sedan 2009 har vi sänkt vårt årliga fossila koldioxidutsläpp med 370 ton (77 procent).


• Vi byter löpande till LED-armaturer och/eller LED-lampor.

• Gamla tvättmaskiner byts löpande till självdoserande energisnåla maskiner.

• Gamla frys- och kylskåp byts löpande mot nya energisnåla.

• Mätningar av radon har genomförts och åtgärder vidtas allt eftersom.

• Vi ser över vattenförbrukningen och byter systematiskt till snålspolande blandare i våra lägenheter.

• Vi har tecknat avtal med Beepartners om en bikupa i ett av våra bostadsområden. Projektet är ett bidrag både till den ekologiska och den sociala miljön.

 

I våra hållbarhetsredovisningar hittar du mer information. Klicka på bilden för den hållbarhetsredovisning som du är intresserad av.

Våra Hållbarhetsredovisningar

Image

2017

Image

2016

Image

2015

Arbetet framöver

En stor del av punkterna ovan är systematiskt och löpande arbete som pågår kontinuerligt. Internrevisionen pekar på ett viktigt förbättringsområde: andelen körda mil med våra tjänstefordon behöver minska. Vi strävar efter att minska antalet mil och arbete pågår.